Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/wjcan/domains/dragonball7.lt/public_html/maincore.php on line 23 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/wjcan/domains/dragonball7.lt/public_html/maincore.php on line 40 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/wjcan/domains/dragonball7.lt/public_html/maincore.php on line 40 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/wjcan/domains/dragonball7.lt/public_html/maincore.php on line 41 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/wjcan/domains/dragonball7.lt/public_html/maincore.php on line 41 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/wjcan/domains/dragonball7.lt/public_html/maincore.php on line 42 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/wjcan/domains/dragonball7.lt/public_html/maincore.php on line 42 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/wjcan/domains/dragonball7.lt/public_html/maincore.php on line 43 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/wjcan/domains/dragonball7.lt/public_html/maincore.php on line 43 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/wjcan/domains/dragonball7.lt/public_html/maincore.php on line 44
Vardas: Slaptazodis:  Registracija  |  Pamirsai Slaptazodi?
Diskusijų forumas: Pro-Wrestlingas - Dragon Ball fan? puslapis - dragonball7.lt

Peržiūrėti temą

 Spausdinti temą
Pro-Wrestlingas
#1 Spausdinti pranešimus
parašyta 2015-07-10 11:12:44
Vartotojo avataras

Kaiokenas


Pranešimai: 683
Įstojo: 26.03.12

Manau dauguma mano kad WWE ar kit? kompanij? wrestlingas yra netikras, tuoj para?ysiu visa tiesa apie tai. ?ia galite paskaityti nenugin?ijamus faktus apie wrestlinga. Manau nekils daugiau klausim?. Pro-wrestlingo technika yra itin sud?tingas dalykas, kaip ir pats pro-wrestlingo ma?as. Taigi ?i? dviej? dalyk? negalima atskirti ir nagrin?ti atskirai. Vis? pirma svarbu ?vardinti kelet? svarbiausi? ?ios temos termin?:
1. Selling - terminas, apib?dinantis kovotojo reakcij? ? gaut? sm?g? ar patirt? metim?. Tai yra parodymas, kaip tau skauda, kaip tave su?aloja prie?ininko veiksmai. Sellingas neb?tinai rei?kia, kad veiksmas yra visi?kai neskausmingas ir realiai neskauda - sellinti b?tina kiekvien? veiksm? (?ia ne MMA, kur rodymas, kad esi su?eistas, tau yra visi?kai nenaudingas). Sellingas b?tinas tam, kad kovotojai netraumuot? vienas kito (u?uot trenkus 100 % sm?g?, galima apsiriboti 20 % tikru sm?giu, kuris tik paglostys var?ovo veid? ar k?n?, ta?iau d?l gero sellingo atrodys kaip tikras 100 %). Sellinti yra b?tina kiekvien? veiksm?, ta?iau ne visada tokiu pa?iu lygiu, t.y., negalima oversellinti (tai atrodys netikrovi?kai - pvz., nuo bakstel?jimo pir?tu raitytis i? skausmo), taip pat negalima sellinti per ma?ai (pvz., vienus prie?ininko veiksmus vaizduoti kaip nepadaran?ius jokios ?alos, o kitus sellinti normaliai. Pvz., Jun Izumiza nesellina veiksm? savo galvai, t.y., rodo, kad jam nei k?d?s, nei koj? sm?giai ? galv? visi?kai nepadaro ?alos). Ai?ku, pats blogiausias variantas yra nesellinti. ?? variant? galima padalyti ? 3 grupes: a) absoliutus nesellinimas - taip daro shoot-fighteriai pro-wrestlingo ringe (pvz., Kazuyuki Fujita, Minoru Suzuki - jie sellina tik stiffinius veiksmus). b) nesellinimas tam tikr? laik? - Hulkas Hoganas, Ultimate Warrior - geriausi pavyzd?iai JAV, Riki Choshu - Japonijoje. Hulko Hogano kova (ypa? 1984-1996) visada susideda i? 2 dali?: laiko, kai jis gauna ? kaulus, ir baigimo sellinti; tada jis paskutin? kart? pakrato garbanas, i?pu?ia akis, pagr?moja pir?tu ir imasi savo 5 veiksm? arsenalo. Toks sellingas yra blogas, nes prie?inink? palieka kvailio vietoje (visas jo veiksm? arsenalas ir padaryti su?alojimai staiga tampa neveiksmingi, ir po kovos prisimenamas tik tas, kuris laim?jo ma??). ?ia min?tas pogrupis buvo, kai visi?kai nesellinama tam tikr? laik?. Yra dar toks nesellinimas, kai tam tikr? laik? nesellinami jau padaryti veiksmai. Pvz., buvo atlikta daugyb? veiksm? kelio s?nariui, ta?iau kovotojas ant ringo virvi? u?sirop??ia, tarsi neb?t? joki? pasekmi?, nors vaik??iodamas ringu ?lub?ioja. c) specialus nesellinimas at?jo i? AJPW 1990-2000 kovos stiliaus. ?is nesellinimo b?das yra galimas tik ?ios lygos kovotojams, t.y., ma?daug sellingo b?das, kai, gav?s stiffin? veiksm?, kovotojas staigiai pa?oka tarsi sveikas, atlieka savo veiksm? prie?ininkui ir tuoj pat krenta tarsi prarad?s s?mon?. Kaip ir min?jau, tai gerai naudoti gali tik senojo AJPW kovotojai (Misawa, Kawada, Kobashi, Akiyama, Taue), kit? bandymas tai imituoti paprastai b?na nevyk?s.
2. Stiff - terminas, apibr??iantis tikrus stiprius veiksmus pro-wrestlinge. Na, pagal apibr??im?, tai n?ra tapatu terminui shoot, kadangi shoot yra tai, kas atliekama be jokios kooperacijos ir be callingo, o stiff - tai, kas yra atlikta su kooperacija ar callingu, ta?iau sm?gis ar metimas tikras (svyruoja ma?daug pagal tikrum? 80-100%). Stiffiniai veiksmai atrodo kaip tikri ir be jokio sellingo, taigi jie padeda puikiai u?pildyti prast? selling?. Stiffinimas visada atrodo gerai, nebent ?i?rovai laukia imtyn?se baleto. Stiffinant po kovos neretai lieka pasekm?s - didel?s m?lyn?s, l??iai ir kitos traumos. Did?iausi imtyni? stifferiai yra Vaderis, Tenryu, Kobashi, Maeda, Hashimoto, Steve Williams. Ai?ku, karalius yra Vaderis su savo tikrais sm?giais dilbiais bei kum??iais (pakanka pamatyti Vader vs Mick Foley 1993, kur Vaderis 5 vietose sulau?? Miko Folio nos?). Puikiai stiffina ir Genchiro Tenryu, kuris labai m?gsta tikrais sm?giais apvanoti naujokus. Jo stiffinimas itin pavojingas, nes jis m?gsta tikrais spyriais spardyti gulin?i? prie?inink? galvas bei tarpkojus).
3. Callingas - dauguma imtyni? veiksm? yra prane?ami. T.y., prie? darydamas veiksm?, kurio ne?manoma atlikti be prie?ininko ?inios, kovotojas pasako prie?ininkui veiksmo pavadinim?, pvz., powerslam. Ta?iau tai n?ra vienintel? callingo forma - veiksmas gali b?ti prane?tas gestu, aki? kontaktu ar dar kokiu nors ?enklu (pvz. darant ddt n?ra sakoma ddt, o tiesiog su?mus prie?ininko galv? po pa?astimi plek?telima per nugar?). Callingas, kaip ir min?ta, naudojamas tik b?tiniems atlikti veiksmams, ir da?nai d?l jo buvimo ?mon?s ?sivaizduoja, kad profesional? imtyn?s yra i? anksto surepetuotos.
Taigi, ?inant pagrindines s?vokas, galima kalb?ti ir apie pa?i? prof. imtyni? technik?. Nagrin?ti galima prad?ti pagal konkret? ?ou, pvz., WWE RAW. ?is ?ou rodomas tiesiogiai per TV (?inoma, JAV). Prie? ?ou pasirodant, WWE scenarij? autoriai sukuria angles, t.y., istorijas, kaip ka?kas ka?ko labai neken?ia d?l ka?ko ir t.t. Imtynininkams daugma? nurodoma, k? jie turi kalb?ti eteryje. Tai paprastai n?ra sura?ytas tekstas, kur? imtynininkas turi i?mokti mintinai, nes, kaip parod? 1984-1994 m. WWE praktika, imtynininkai nelabai sugeba i?mokti tekst?. Paprastai jiems yra prane?ama, apie k? jie turi kalb?ti, o ?od?ius jau kalb?jimo metu pasirenka jie patys, ai?ku, nepamir?dami writeri? sugalvot? frazi?, kaip antai, do you smell what rock is cooking ir t.t.
Wrestlingo ma?ai jau yra bookerio kompetencija (WWE lygoje jis paprastai sutampa su comissionieriumi). Bookeris paskirsto, kokie bus ma?ai, kas laim?s, kokiu b?du, kokia apytiksl? trukm?. Bookeris nereguliuoja pa?io wrestlingo ma?o - tai yra imtyninink? reikalas, nors gali nurodyti, koks ma?o tikslas, pvz., i?populiarinti vien? kovotoj?, versti imtyninink? heel ar face. Ta?iau ?ios jo pastabos yra ?alutin?s ir j? laikytis ne visada privalu.
Wrestlingo ma?ai gali b?ti padaryti 4 b?dais: surepetavimu, susitarimu apie ma?o ta?kus i? anksto, callingais, worked-shootstyle.
1. Pats pras?iausias b?das yra surepetavimas i? anksto, j? naudoja itin prasti imtynininkai, kurie naudoja iki 10 veiksm? per ma??. ?? b?d? naudojo Hulk Hogan, Nova. ?is b?das dabar jau yra absoliuti atgyvena (gyvavo 1984-1990 WWF lygoje ir WCW lygos 5 minu?i? ma?uose). ?? b?d? galima naudoti tik itin trumpuose 5-8 min. ma?uose. Jo vienintelis pliusas - prakti?kai ne?manoma gauti traumos. Minusai:
a) ne?inia, kaip patiks ma?as publikai, ma?o psichologija stati?ka, publika gali visi?kai nenor?ti to, kas vyksta ringe, o ka?ko pakeisti ma?o metu negalima.
b) veiksmo klaidos atveju mir?ta visas ma?as, nutr?kusi veiksm? grandin? ver?ia kartoti veiksm?, kad ir kaip kvailai tai atrodyt?.
c) Ma?ai prakti?kai absoliu?iai vienodi, nesistengiama prigalvoti ko nors daug, paprastai baziniai veiksmai, kuriuos lengva atsiminti.
d) Repeticijos u?ima per daug laiko - 1 trumpam ma?ui reikia 2 repeticij?, 1 ilgam ma?ui reikia vos ne 2 savai?i? repeticij? (jau nekalbant apie tai, jei ma?as 2 vs 2).
2. Susitarimas d?l ma?o ta?k? i? anksto - ?? b?d? m?gsta naudoti WWE imtynininkai. Jo esm? yra ta, kad imtynininkas prane?a savo prie?ininkui prie? kov?, kad jis naudos, pvz., 3 highspotus: (labai ?sp?dingus veiksmus) Shooting Star Press vir?utinei virvei, torped? ir german suplex? su k?de. Taigi kitas ?ino, kad bus tokie 3 veiksmai ma?e, nors visk? jie daro ma?e callingais, o ?itie veiksmai daromi parod?ius atitinkam? ?enkl?. ?io b?do prana?umas - susilaikoma nuo netik?t? highspot?, kurie gali su?aloti prie?inink? ar j? darant? asmen?, netinkamai i?girdus? calling? ar atsisakius? j? vykdyti.
3. Callingai yra b?tina prakti?kai kiekvieno ma?o dalis. Neb?tinai tai rei?kia, kad yra callinami visi veiksmai, kartais per ma?? teb?na 2-3 callingai. Pvz., Japonijoje ar tarp itin techni?k? pro-wrestleri?. Callingai gali b?ti vykdomi, o gali b?ti ir ne, pvz., ?emo lygio imtynininkas kovoje prie? super?vaig?d? paskelbia labai daug savo veiksm?, tuomet super?vaig?d? gali atsakyti ? visus callingus Ne arba tiesiog nevykdyti calling? ir imti shootinti.
4. Worked - Shootfight (nepainioti su atskiru kovos stiliumi) - ?i r??is pasi?ymi tuo, kad kovotojai kovoja be joki? calling?, susitarim? ir pan. ?iuo stiliumi paprastai kovoja shoot-fighteriai pro-wrestlinge. Kooperacijos elementas kovose yra, kadangi sellinama, nesiprie?inama atliekant metimus ir pan.
Teis?jo vaidmuo imtyni? ma?e taip pat yra neatsitiktinis. Paprastai jis taip pat callina spotus (su interferencais, ma?o baigties, kuriuos jis i?girsta per ausin?), jei ma?as itin prastas, jis gali pad?ti imtynininkams callinti j? spotus. Teis?jas taip pat yra teis?jas kaip teis?jas: ?i?ri, kad ma?as netapt? shoot-fightingu, kovotoj? sveikatos b?kl? ir taisykles (?ia kai kas gali juoktis, ta?iau teis?jas turi normali? teis? diskvalifikuoti kovotoj? u? taisykli? pa?eidim?, nors ma?o rezultatas turi b?ti ir prie?ingas, jeigu ?ios taisykl?s pa?eidimas kelia gr?sm? kito kovotojo gyvybei ar sveikatai, o ?iaip kad ir WWE oficialios taisykl?s su visais niuansais u?ima tikrai neplon? knyg?).
 
#2 Spausdinti pranešimus
parašyta 2015-07-10 11:16:12
?emietis


Pranešimai: 198
Įstojo: 28.09.10

Avicii, tavo para?ytas tekstas b?tent ir ?rodo, kad tai n?ra tikros kovos, tai t?ra spektaklis. Geri kovotojai turi mok?ti priimti sm?gius, dar geresni j? i?vengti, o ne vaidinti kaip jiems skauda. Taip pat ra?ei, kad jie sutaria kokius veiksmus naudos ar tai n?ra ?ou planavimas, k?rimas ir vaidyba? J?s? pasirinkimas k? ?i?r?ti, bet a? gal geriau nuei?iau ? kok? teatr? ar bent jau veiksmo film? pa?i?r??iau, ten istorija ?domesn? ;)

Avicii, kit? kart? ?altin? nurodyk i? kur info.
Redagavo 2015-07-10 11:16:36
 
#3 Spausdinti pranešimus
parašyta 2015-07-10 11:24:38
Vartotojo avataras

Kaiokenas


Pranešimai: 683
Įstojo: 26.03.12

Metimai, suplexai yra tikri, kaip ir pamin?ta sm?giai ma?daug 20 procentu j?gos. Taip ?ia ?ou bet tai nerei?kia, kad kovoja nerimtai.
 
#4 Spausdinti pranešimus
parašyta 2015-07-10 11:52:17
?emietis


Pranešimai: 198
Įstojo: 28.09.10

Avicii para??:
Taip ?ia ?ou bet tai nerei?kia, kad kovoja nerimtai.


Jei sm?giai, kaip pats sakai, yra tik 20% j?gos, kai prie? ypating? manevr? yra prane?ama prie?ininkui, tai kaip kov? galima vadinti rimta? Be to ?ou turi patikti publikai, tod?l da?niausiai laimi tas, k? palaiko ?i?rovai.
 
#5 Spausdinti pranešimus
parašyta 2015-07-10 12:03:14
Vartotojo avataras

Kaiokenas


Pranešimai: 683
Įstojo: 26.03.12

Na tai a? manau, kad ?i?rovams patinka, kad jau net puse milijardo ?moni? ?i?ri :D :D
Redagavo 2015-07-11 11:55:10
 
peršokti į forumą:
Rekomenduok mus google'i
Paie?ka

 
Šaukykla
Kad rašytum, turi prisijungti..

1473504
26.05.21 16:32
Gdańsk. 2019-09-26. Wejherowo. 2019-09-28.

1473631
18.05.21 07:52
Linkiu visiems laimės ir geros kloties :luck:

1473537
16.05.21 14:48
Niekas nebeapsiims šituo reikalu :) Žiūrėk į šitą portalą kaip į archyvą. P.s. gal kas nematė, bet 2022 metais naujas DBS filmas išeis.Neaišku apie ką, Moro gal?

1473396
12.05.21 05:13
Gal kazkas ir ji atgaivintu su naujom idejom ir lesomis bei naujais zmonemis. who knows..

1473396
12.05.21 05:12
Tai ką, nebe pardavinejat svetaines ?

Narių Apklausa
Kaip ?vertintum?te Ved?ito elges? Dragon Ball Super serijose?

Ved?itas yra toks, koks ir tur?t? b?ti po Buu sagos

Viskas taip, kaip turi b?ti, ta?iau kai kurios vietos kelia lengv? nuostab

Elgesys jam b?dingas, ta?iau Ved?itas pa?iepiamas per da?nai ir neskoningai

Ved?itas visai nepana?us ? save ir taip nesielgt? net pra?jus daugeliui met?

Kad galėtum balsuoti, turi prisijungti.

Rezultatas
Komentarai : 8
Archyvas